Stichting leven met stemmen.

stemmen horen accepteren en begrijpelijk maken

Begrijpelijk maken

een ervarings gecentreerde benadering 

 De benadering die wij in de afgelopen dertig jaar ontwikkelden gaat uit van het paradigma van de sociale psychiatrie en zou ook omschreven kunnen worden als empowerment.
 Empowerment is een benaderingswijze, waarin de patiÎnt gestimuleerd wordt zijn ervaringen zoals stemmenhoren te accepteren. Zoals ze zelf definieren: ëhet eigendom ervan te aanvaardení , om ermee om te leren gaan en de redenen of de betekenis ervoor te leren kennen. Kortom het gaat erom de macht over het eigen leven weer terug te nemen. Het is dus een op de persoon gericht proces van emancipatie, van wat de psychiatrie en psychologie psychotische ervaringen noemen.

Stemmen horen/psychotische ervaringen begrijpelijk maken

Zoals beschreven in empowerment gaat het in onze benadering vooral om het bewust worden en accepteren van de eigen ervaring en de samenhang tussen stemmen horen en de eigen levensgeschiedenis. Het is belangrijk dat de hulpverlening de stemmen niet primair ziet als uiting van psychopathologie, maar ze een plaats geeft binnen de levensproblematiek van mensen en hun persoonlijke filosofie. (Romme & Escher 1989, 1993, 1996, 1999, Pennings en anderen 1996.)

 Een tweede doel van deze benadering is de stemmen te demystificeren. Stemmen horen is een ongewone ervaring, die makkelijk leidt tot het zoeken naar een ongewone verklaring en daardoor al gauw gemystificeerd raakt. De psychiatrische naamgeving "auditievehallucinatie" is een goed voorbeeld daarvan. Mensen horen geen auditieve hallucinatie maar stemmen. De vervreemdende benaming maakt het voor de stemmenhoorder moeilijker de stemmen te accepteren als deel van hun gewone persoonlijke leven, waarmee ze een relatie opbouwen.

 Een belangrijk instrument om de relatie met de levensgeschiedenis te analyseren is het Maastrichts stemmenhoren interview. (zie interview). Een ander instrument daarvoor is het werkboek ìwerken met stemmen van Ron Coleman en Mike Smith (1997) vertaald in het Nederlands door St. Weerklank.